İnsan Kaynakları Yöneticisinde Aranılan En Önemli Yetkinlikler Nelerden Oluşuyor?

01.03.2019
İnsan Kaynakları Yöneticisinde Aranılan En Önemli Yetkinlikler Nelerden Oluşuyor?

Bildiğimiz üzere; İnsan Kaynakları Yöneticisi için meslek standartları Mesleki Yeterlilik Kurumunca ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber yürütülen Ulusal Meslek Standardı çalışmaları sonucu belirlenerek ilgili alanlarda duyurulmuştu(Resmi Gazete 13.09.2014 – 29118 Mükerrer).

İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı çerçevesinde belirlenen Meslek Tanımı, Çalışma Ortamı ve Koşulları, Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman ile bu meslek için Aranılan Yetkinlik(bilgi,  beceri, tutum)ler dizinine bir göz atacak olursak;

Meslek Tanımı.
İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6), bir kuruluşun insan kaynakları yönetim sistemini kuran; işe alım, eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi, organizasyonel gelişim, performans yönetimi, ücret ve yan haklar, özlük işleri, endüstriyel ilişkiler ve idari işlerle ilgili insan kaynakları süreçlerinin kuruluş politikalarına göre yönetimini sağlayan nitelikli kişidir.

İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6), çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kuruluş prosedürleri, yasal mevzuat ve kalite sistemleri çerçevesinde yürütür; insan kaynakları süreçlerine ilişkin bilgi sistemlerinin kuruluş ve uygulama sürecinin yönetimini sağlar; bütçeleme ve raporlama faaliyetlerini yönetir; dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine eder ve mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Çalışma Ortamı ve Koşulları.
İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6) ofis ortamında çalışır. Çalışma ortamının; havalandırma-ısıtma-soğutma sistemlerini içeren, yeterli aydınlatma sistemine sahip, ergonomik ofis araç ve gereçleri ile donatılmış, gerekli iletişim imkânlarını sunan alt yapıya sahip (internet bağlantısı, telefon, faks vb.) özellikte olması gerekir. İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6), kuruluş içindeki tüm çalışanlarla, bölüm yöneticileri ve kuruluş dışındaki insan kaynakları tedarikçileri ile iletişim halindedir. Görevlerini yaparken insan kaynakları bölümündeki diğer çalışanların yanı sıra; hukuk, muhasebe, bütçe, finans, kalite, iş sağlığı ve güvenliği gibi diğer bölüm çalışanları ile koordineli olarak çalışır. Görevi ve projeleri dolayısıyla veya çalışanlarla etkin iletişim kurmak amacıyla zaman zaman kuruluşun diğer bölümlerinde (fabrika, atölye, mağaza vb.) bulunması ve farklı yerleşim yerlerinde bulunan birimlerde alacağı görevler amacıyla seyahat etmesi gerekebilir. İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6), çalışmalarını daha çok takım halinde yürütür. Genellikle ofis ortamında ve ekranlı araçlarla çalıştığı için bunlara yönelik meslek hastalıkları riskleriyle karşı karşıya kalabileceği gibi, kuruluşun farklı bölüm ve birimlerinde çalışması gerektiğinde veya seyahat gerçekleştirdiğinde, çalıştığı mekânın riskleriyle de karşı karşıya kalabilir.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman.

 1. Bilgisayar ve donanımları (yazıcı, tarayıcı, harici bellek vb.)
 2. Ofis araçları (fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı, evrak imha cihazı, hesap makinesi kilit sistemi içeren evrak dolabı vb.)
 3. İletişim araçları (telefon, tele-konferans sistemleri, faks, internet erişimi vb.)
 4. Optik/dijital kaydetme ve görüntüleme cihazları (fotoğraf makinesi, video kamera vb.)
 5. Kırtasiye malzemeleri (kâğıt, kalem, delgeç, tel zımba vb.)
 6. Kaynak ve uygulama dokümanları (genel formlar, prosedürler, iş talimatları, toplu / bireysel iş sözleşmeleri vb.)
 7. Tanıtım standı ve ekipmanı.

BİLGİ VE BECERİLER.

 1. Bordro uygulamaları bilgisi
 2. Bütçeleme bilgisi
 3. Çalışma mevzuatı bilgisi
 4. Çevre koruma önlemleri bilgisi
 5. Değişimi yönetme becerisi
 6. Eğitim ihtiyaç analizi yöntemleri bilgisi
 7. Eğitim programı geliştirme bilgisi
 8. Eğitim yönetimi bilgisi
 9. Ekip yönetme becerisi
 10. Etkin iletişim teknikleri (kişisel, kişilerarası, örgütsel) bilgi ve uygulama becerisi
 11. Farklılıkları yönetme becerisi
 12. Genel ekonomi ve işletmecilik bilgisi
 13. Gıda güvenliği ile ilgili kurallar bilgisi
 14. İK bilgi sistemi yönetimi bilgisi
 15. İş analizi bilgisi
 16. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
 17. İşe alım süreci bilgisi
 18. Kalite yönetimi sistemleri bilgisi
 19. Karar verme becerisi
 20. Kariyer ve yetenek yönetimi bilgisi
 21. Kişilik tipleri ve davranış tarzları bilgisi
 22. Organizasyonel yapı, davranış ve şirket kültürünü analiz etme bilgisi
 23. Ölçme ve değerlendirme araçları kullanım ve analiz bilgisi
 24. Özlük uygulamaları bilgisi
 25. Performans yönetimi bilgisi
 26. Personel devam kontrol sistem bilgisi
 27. Planlama ve organizasyon becerisi
 28. Problem çözme bilgi ve becerisi
 29. Seçme – değerlendirme teknikleri bilgisi
 30. Sosyal güvenlik mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat bilgisi
 31. Sözleşme ve tedarikçi yönetimi bilgisi
 32. Stres altında çalışabilme becerisi
 33. Sunum becerisi
 34. Toplu iş sözleşmeleri bilgisi
 35. Ulusal meslek standartlarına ve ulusal yeterliliklere ilişkin bilgi .
 36. Ücret sistemleri bilgisi

TUTUM VE DAVRANIŞLAR.

 1. Çalışma zamanını etkili ve verimli kullanmak
 2. Çevre, kalite ve İSG kurallarına uymak
 3. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
 4. Ekip çalışmasına yatkın olmak
 5. Genel iş etiği kurallarına uygun hareket etmek
 6. İşyerindeki çalışma prensiplerine uygun hareket etmek
 7. Uygun (sözlü veya sözlü olmayan) iletişim becerileri sergilemek.

Şeklinde yer aldığını görüyoruz.

Ayrıca İnsan Kaynakları Yöneticisi için anılan düzenlemede değinilen,  Görevler,  İşlemler ve Başarım Ölçütleri yanında, bu meslek için tanımlanan mesleki standarda ait diğer tüm detaylara söz konusu ilandan erişmek mümkün.

İK Yöneticisi için belirlenmiş bulunan Ulusal Meslek Standardının yetkinlikler alanındaki tüm nitel ve nicel yeterliliklerin her biri kuşkusuz çok önemli ve birbiriyle doğrudan ilişkili.

Bununla beraber İK Yöneticilerinin yetkinlikleri arasında bu Ulusal Meslek Standardı özellikler konusunda da farkındalık sahibi olmaları ile hem bilgi hem de tutum taraflarında kesişen bir önemli husus göze çarpıyor.

 

Tümü